کودکان در افغانستان
تقریبا نیم جمعیت افغانستان را کودکان زیر ۱۵ ساله تشکیل میدهند . طرز زندگی کودکان در افغانستان در مقایسه با کودکان در آلمان و دیگر کشورها بسیار متفاوت است. امنیت ، مواد غذایی کافی امکانات تحصیل که جز شرایط حتمی و طبیعی زندگی یک کودک بشمار میرود ، در افغانستان داشتن این حق برای بسیاری از کودکان رویایی ست ناشدنی . این کودکان هر روز در شرایط جنگ ، وحشت ،ظلم و استبداد به سر میبرند . خانه های شان ویران و ضروریات اولیه مانند آب آشامیدنی ، غذا ، بستر خواب ، لباس گرم ، کمک های صحی و امکانات تحصیلی موجود نیست .
 
Go to top