مــرام و اهــداف
. در گام نخست هدف ما کمک مادی ، پوشاک ….. کمک های صحی ‌ توزیع ادویه جات برای کودکان یتیم ، مجروح و خانواده های مستحق در افغانستان میباشد. افزون بر آن کودکان مجروح و بیماری که بدون همراهی والدین برای درمان وارد کشور آلمان میشوند بایست از سوی انجمن ما همراهی شده و در قسمت ترجمانی کمک شان خواهیم کرد. و همچنان ما در مجالس فرهنگی ، دبستانها و دانشگاه ها با سهم گرفتن در سخنرانی ها و بحث های اجتماعی فرهنگی در میان مردم آلمان آنها را با طرز زندگی کودکان سرزمین خود آشنا خواهیم ساخت . آرزوی مان این است تا بتوانیم میان مردم میهن مان و ملت آلمان که علاقه به سرنوشت مردم مان دارند پلی را بنا نماییم تا بدین وسیله کودکان یتیم و بی سر پناه میهن ما را کمک کنند.
 

عـضـو شــويـد

 
عضویت شما مایه خرسندی ما است .هر فرد حقیقی و حقوقی میتواند عضو شود. شما می توانید فرم عضویت را دانلود کنید و پس از نام نویسی به ایمل آدرس ما بفرستید.
پذیرش درخواست عضویت شما را اتحادیه تصمیم میگیرد. بر اساس بند پنجم اساسنامه اتحادیه ، اعضای اتحادیه موظف به پرداخت ماهانه ۵€ و یا سالانه ۶۰€ حق العضویت می باشد.
 

دانلود فرم عضویت

Go to top