نهاد كودكان نيازمند محفلي را به استقبال از فرارسيدن جشن باستاني نورز برگزار نمود . در اين برنامه ضمن ٦٥ كودك مهمان از يك تعداد نويسنده و شاعران گرامي، نيز دعوت به عمل امده بود، از جمله بانو فرزانه شريفي گرامي ، بانو مينا نصر ارجمند و بانو عادله آذين گرامي براي كودكان از ارزش هاي جشن باستاني نوروز سخن هاي گفتند و شعر و قصه هاي شيرين خواندند. كودكان عزيز مان نيز در برنامه خود شان سهم فعال داشتند و با شعر و ترانه خواني برنامه را رنگين تر ساختند...
ما براي تمام كودكان عزيز يك سال پٌر از روشنايي، پٌر از عاطفه، پٌر سعادت و سلامتي مي خواهيم . آرزو همين است كه همه كودكان و نوجوانان عزيز مان ترانه خوان بمانند.
با ارج و مهر بي كران
تيم نهاد كودكان نيازمند
 
Go to top