در دو روز اخير تيم نهاد كودكان نيازمند، در تپ و تلاش كمك رساني براي آفت ديده گان ولايت پروان و ساير مناطق سيلاب زده بود.
تلاش ميكنيم در حد امكان هرچه زودتر ضرورت هاي عاجل مردم را برسانيم
كمك هريك شما مي تواند يك خانواده را در سخترين شرايط دستگيري نمايد!
بياييد در حد توان دين و مسووليت انساني خويش را به جا بياوريم . امروز فقط عمل ماست كه حساب مي شود، ورنه جملات زيبا در روي ديوار ها، بسيار نوشته است !
با حرمت بسيار
تيم نهاد كودكان نيازمند.
 
Go to top