از يك رفتار نيك انسانی ميتوانيم بياموزيم، سرمشق خود قرار دهيم و حتا تلاش نماييم آنرا در ميان جامعه فرهنگ و رسم بسازييم .
مثلن خانواده گرامي حسين، محسن و ناصر، پس از درگذشت پدر بزرگوار شان مرحوم محمد محس ناصر ارجمند، به عوض مراسم پُر مصرف فاتحه داري خواستند پول آنرا هر ماه براي كودكان كه از گرسنگي و سردي تن شان چون بيد مي لرزد كمك نمايند. بيشتر از مدت شش ماه به اين سو هر ماه كمك هاي انساني اين عزيزان سبب ميشود تا يك خانواده ي ماهوار حمايت مالي شوند و سرنوشت تلخ كودكان اين خانواده از روي خيابان ها به آموزش در مكتب تغيير كند. ترحم و توجه به سرنوشت نيازمندان، مسووليت انساني ما است و بي گمان خداوند بزرگ است و ثواب آن را براي عزيزان از دست رفته ي مان مي بخشد.
روح پدر بزرگوار را شاد و ياد شان را براي هميشه گرامي ميداريم .
از خانواده هاي گرامي محسن، حسين و ناصر براي دستان خيرخواه شان سپاسگزاريم .
با ارج بسيار
تيم نهاد كودكان نيازمند
 
Go to top