هنگامي كه انسانيت، ما را به هم پيوند می زند، هر تفاوتی بي تفاوت مي شود!
 
در روزگاري كه اتحاد در جامعۀ افغانستاني ما زخمي ترين و غم انگيزترين واژه است، تيم نهاد كودكان نيازمند ميتواند الگوي خوبی باشد .
اعضای نهاد خیریۀ ما هر كدام با داشتن مليت ها و زبان هاي مختلف، باور هاي سياسی، اجتماعی و مذهبی جداگانه، در فضاي صميمانه، احترام متقابل و همديگر پذيری، با سن وسال مختلف ( از كودكان تا بزرگواران گرامی ) همه و همه به يك خانوده بزرگ مهربان و هدفمند پیوند قلبی دارند. اعضای نهاد برای مرام مشترك و مقدس شان كه سعادت كودكان ميهن ما می باشد، دست به دست هم از جان و دل تلاش می ورزند.
اينجا هيچ فردی مطرح بحث نيست و كسي را هم قهرمان نمي سازيم، قهرمان ما كودكاني هستند كه از بام تا به شام برای پيدا كردن يك لقمه نان، در روی جاده ها و خيابانها، هر گونه نامهربانی را با شكيبايی تحمل ميكنند!
*
با ارج بي كران
تيم نهاد كودكان نيازمند
 
تیم نهاد کودکان نیازمند تا به ماه مارچ ۲۰۲۰
در نگاره از راست به چپ:
۱. آقای انجنیر نادر آرین عضو و همکار نهاد در شهر کابل
 
۲. آقای داکتر عارف معروف همکار نهاد در شهر کابل
 
۳. آقای بهرام هیمه همکار نهاد در شهر کابل
 
۴. آقای عنایت الله زیوری همکار نهاد در شهر کابل
 
۵. بانو لیلا کوهستانی همکار نهاد در شهر کابل
 
۶. آقای نثار احمد نیازی همکار نهاد در شهر کابل
 
۷. بانو سلیمه شريفي همکار نهاد در شهر کابل
 
۸. آقای علي سينا حيدري عضو نهاد
 
۹. آقای اوبیش نوری عضو نهاد
 
۱۰. بانو عفیفه نوری عضو و ضمانت پذیر
 
۱۱. بانو خاطره نجات عضو نهاد
 
۱۲. اقای طارق نجات عضو و ضمانت پذیر
 
۱۳. بانو گروس ضمانت پذير
 
۱۴. بانو كريمه ويدا طهوري حمايت كننده اي برنامه ي خودكفايي نهاد
 
۱۵. بانو شمیم رحمانی كاميار عضو نهاد
 
۱۶. بانو زبينه ميهنه عضو و همكار نهاد
 
۱۷. آقای راینر لوتس عضو و همکار نهاد در آلمان
 
۱۸. بانو قریشه عبیدی عضو نهاد
 
۱۹. بانو زرغونه عبیدی عضو نهاد
 
۲۰. مینه عبیدی عضو نهاد
 
۲۱. بانو سمیرا پوپلزی عضو نهاد
 
۲۲. آقای محمد عسکر حیدری عضو نهاد
 
۲۳. بانو هما ناصری عضو نهاد
 
۲۴. بانو شیما غفوری عضو نهاد
 
۲۵. بانو فاطمه رحیمی عضو نهاد
 
۲۶. بانو فرح شامل عضو نهاد
 
۲۷. بانو هانیه شامل عضو نهاد
 
۲۸. بانو اولريكه عارف عضو نهاد
 
۲۹.آقاي محمد عارف عضو نهاد
 
۳۰. آقای قاري يوسفي عضو نهاد
 
۳۱. بانو شاکره محُسنی عضو نهاد
 
۳۲. بانو کورینا هینزه عضو و همكار نهاد در آلمان
 
۳۳. بانو ناهید ترک عضو نهاد
 
۳۴. بانو شکوفه آریایی عضو نهاد
 
۳۵. بانو منیژه نادری عضو نهاد
 
۳۶. آقای عنایت یوسفی عضو نهاد
 
۳۷. آقای نجیب کوشا عضو نهاد
 
۳۸. اقای حبیب کوشا عضو و همکار نهاد در آلمان
 
۳۹. بانو ماریا کوشا عضو نهاد
 
۴۰. آقای میلاد کوشا صدیقی عضو و ضمانت پذیر نهاد
 
۴۱. بانو بهشته کوشا صدیقی عضو و همكار نهاد در آلمان
 
۴۲. بانو فرشته التينوبا عضو نهاد
 
۴۳. آقای اوُ مود التینوبا عضو نهاد
 
۴۴. بانو مریم علی عضو نهاد
 
۴۵. بانو شبنم علی عضو نهاد
 
۴۶. کامران پارسیان عضو و همکار نهاد در آلمان
 
۴۷. آقای نصرالله محمودی عضو نهاد
 
۴۸. بانو حمیده محمودی عضو نهاد
 
۴۹. آقای حیدر اختر عضو نهاد
 
۵۰. بانو عزیزه مهر اختر عضو نهاد
 
۵۱. بانو پري بهادري عضو و همكار نهاد در المان
 
۵۲. آقای شبگیر پولادیان عضو نهاد
 
۵۳. استاد پرتو نادری عضو نهاد
 
۵۴. یلدا صبور عضو و رئيس هيئت اجرائيه ي نهاد
 
۵۵. محترم نصیر مهرین عضو و همکار نهاد در آلمان
 
۵۶. بانو مهریه نصیر همکار نهاد در آلمان
 
۵۷. بانو فرشته سما عضو نهاد
 
۵۸. آقای استاد آرمان عضو نهاد
 
۵۹. آقای محمد حسینی عضو نهاد
 
۶۰. بانو سیده حسینی عضو نهاد
 
۶۱. بانو شهرزاد فکرت عضو نهاد
 
۶۲. بانو بتول شامل عضو نهاد
 
۶۳. آقای بيژن محُسن عضو نهاد
 
۶۴. بانو پرنيان صبا عضو نهاد
 
۶۵. بانو عزيزه محسن عضو نهاد
 
۶۶. آقای رضا رضایی عضو نهاد
 
۶۷. آقای سید عاصف فخری عضو نهاد
 
۶۸. بانو مرضیه فخری عضو نهاد
 
۶۹. بانو انژیلیکا بابک عضو نهاد
 
۷۰. بانو حنیفه فرور روستایی عضو نهاد
 
۷۱. آقای راشد رستمی عضو نهاد
 
۷۲. بانو مسعوده رستمی عضو نهاد
 
۷۳. آقای عبدالرزاق رحیمی عضو نهاد
 
۷۴. بانو لطیفه نهضت عضو نهاد
 
۷۵. بانو شبنم حسین عضو نهاد
 
۷۶. بانو مهریه بیات عضو نهاد
 
۷۷.آقای حاجی رهین عضو نهاد
 
۷۸. آقای داکتر هلال ناصر عضو و ضمانت پذير نهاد
 
۷۹. بانو نینا ناصر عضو و ضمانت پذير نهاد
 
۸۰. بانو مروه میری عضو نهاد
 
۸۱.آقای مصطفی پنجشیری عضو نهاد و ضمانت پذیر
 
۸۲. بانو زرلشت عضو و ضمانت پذیر
 
۸۳. آقاي راينا فوگل عضو نهاد
 
۸۴. بانو يوتا فرگل عضو نهاد
 
۸۵. بانو نرگس احمد عضو نهاد
 
۸۶. بانو فردینا ظریفه طبیب زاده عضو نهاد
 
۸۷.آقای محبوب شاه عضو نهاد
 
۸۸. بانو شكيلا نادري عضو نهاد
 
۸۹. آقای معشوق رحیم عضو نهاد
 
۹۰. آقای استاد مسعود اطرافی عضو نهاد
 
۹۱. آقای سید فارق یعقوب عضو نهاد
 
۹۲. بانو سهیلا احمدی غنی عضو نهاد
 
۹۳. آقای عبدالله احمدی عضو نهاد
 
۹۴. آقای حامد آریا عضو نهاد
 
۹۵. آقای تیموری ضمانت پذیر
 
۹۶. بانو اسما ضمانت پذیر
 
۹۷. آقای نجیب کوهی عضو نهاد
 
۹۸. آقای اتل عبیدی زیبرت عضو نهاد
 
۹۹.بانو پری عبیدی سیبرت عضو نهاد
 
١٠٠. آقای انور امینی عضو نهاد
 
۱۰۱. آقای خان رحمانی عضو نهاد
 
۱۰۲. آقای جواد مرادی عضو نهاد
 
۱۰۳.آقای ولی سعید عضو نهاد
 
۱۰۴.آقای همایون اتمر عضو نهاد
 
۱۰۵. آقای ظفر سعید عضو نهاد
 
۱۰۶. آقای سلطان زمانی عضو نهاد
 
۱۰۷. بانو سميه حسين عضو نهاد
 
۱۰۸.بانو جاهده حسين عضو نهاد
 
١٠٩.آقاي دينس عضو نهاد
 
١١٠.بانو هما امیدی عضو نهاد
 
١١١. بانو ناجیه حلیمی سلطانی عضو نهاد
 
۱١٢. بانو قدسیه ناصر عضو نهاد
 
۱١٣.بانو ثریا عالم عضو نهاد
 
۱۱٤. بانو رویا صدیقی عضو نهاد
 
۱١٥. بانو عفت حفيظ عضو نهاد
 
۱١٦. آقاي سليمان كٰلالي عضو نهاد
 
١١٧. بانو مریم پارسا عضو نهاد
 
١١٨. آقای نوید اساس عضو نهاد
 
١١٩. آقای ذبی الله محبی عضو نهاد
 
۱۲۰. تهمینه کوشا عضو نهاد
 
۱۲۱. حلال بارکزی عضو نهاد
 
 
Go to top