اساسنامۀ                              

                       نهاد المان- افغان کمک به کودکان نیازمند

 

مادۀ اول: نام، مقر، سال فعالیت.

مادۀ اول شماره ۱:

نهاد به اسم  نهاد آلمان- افغان، کمک به کودکان نیازمند افغانستان، نامیده می شود. طی این اساسنامه از آن به شکل مختصر نهاد یاد می گردد.

نهاد به صورت رسمی ثبت گردیده، مشخصۀ یک انجمن ثبت شده یا  e.V  را دارامی  باشد.

مادۀ اول شماره ۲:

مقرنهاد در شهرلایپزیگ آلمان دارندۀ این نشانی است:

(Emil-Schubert-Str. 16)

Lipzig  04347

نهاد به تاریخ اول جولای ۲۰۱۳م تأسیس یافته است.

مادۀ اول شماره ۳: نهاد از نگاه سیاسی، نژادی و عقیده یی، بی طرف و غیر وابسته به گروه های سیاسی است.

مادۀ اول شماره ۴: سال فعالیت نهاد، ازشروع تا پایان سال است.

مادۀ اول شماره ۵: نهاد یک انجمن غیر انتفاعی بوده، اهداف اقتصادی وتجارتی را دنبال نمی نماید.

مادۀ دوم، هدف نهاد.

مادۀ دوم شماره ۱: هدف نهاد را حمایت از اشخاص محتاج به کمک، قبل از همه اطفال تشکیل می دهد.

اهداف اساسنامه خاصتاً بر طبق مواد ذیل تحقق می یابد:

الف) پیشبرد وظیفۀ سهمگیری وبا تفاهم با فرهنگهای مختلف.

ب) حمایت مالی

ت) کمک های مادی به نیازمندان و اشخاص محتاج به کمک.

مادۀ دوم شماره ۲: فعالیتهای اعضای نهاد داوطلبانه وبدون مزد میباشد .هیچ یک از اعضا برای اهداف اقتصادی خویش فعالیت نمی کند.

مادۀ دوم شماره ۳: استفاده از وسایل و مواد اتحادیه، فقط بر طبق رهنمود اساسنامه مجاز شمرده می شود. اعضا، بخشش و یا حمایت مالی، مواد و وسایل اتحادیه را دریافت نمی دارند.

مادۀ دوم شماره ۴: هیچ شخص نباید از طریق مصارفی که با هدف نهاد بیگانه است، مستفید گردد.

در حالت وقوع ggf.

اشخاص رضا كار در صورتيكه مصارف خویش را براي انجام كار نهاد تثبيت كرده بتوانند، ميتواند پول شان را دوباره به دست بياورند.

مادۀ سوم کسب عضویت:

  هر شخص دارندۀ وضعیت طبیعی می تواند، درخواست عضویت بدهد. پذیرش عضویت درنهایت به عهدۀ هیأت رهبری است.

مادۀ چهارم ختم عضویت

عضویت هنگامی خاتمه می یاب که:

الف) با مرگ عضو

ب) با خروج دلخواه

ت) با حذف از لیست اعضاء

ث) با اخراج از نهاد

خروج آزادانه طور تحریری بحضور یک عضو هیأت رهبری صورت می گیرد. این امر در ختم سال مالی، یا سال جنتری (سال مالی) با در نظر داشت فرصت سه ماهه انجام می یابد

یک عضو می تواند در نتیجۀ تصویب هیأت رهبری یا هیأت رئیسه، سلب عضویت شود. وقتی با وجود دو بار اخطاریه که حق العضویت را نپرداخته است، سلب عضویت به طور تحریری به عضو خبر داده میشود.

یک عضو می تواند، در صورتیکه علاقمندی های نهاد، بطور خشن نقض شده باشد، از طریق جلسۀ اعضاء از اتحادیه اخراج شود. قبل از اخراج از عضویت به عضو، باید فرصت داده شود، تا خود را شخصاً تبرئه بتواند. یک همچو موضعگیری تحریری شخص مربوطه، در جلسۀ اعضاء باید قرائت گردد.

مادۀ پنجم حق العضویت

از اعضاء حق العضویت اخذ می گردد. مبلغ عضویت سالانه و موعد پرداخت در جلسۀ اعضاء تعیین می گردد. اعضای افتخاری از مکلفیت پرداخت حق العضویت معاف اند.

مادۀ ششم تشکیلات یا “ارگان های” اتحادیه:

الف) هیأت رئیسه

ب) جلسۀ اعضاء

مادۀ هفتم هیأت رئیسه

هیأت رئیسهi.S.d. §26 BGB، بر طبق اساسنامۀ نهاد، متشکل است از:

الف) رئیس اول

ب) رئیس دوم

ت) منشی

ث)خزانه دار

نهاد چه در محاکم و چه خارج از محاکم، در هر محل توسط دو عضو هیأت رئیسه یکجا نمایندگی می گردد. یک شخص نمیتواند از مقام نهاد ویا از سایر اعضای هیأت رئیسه نمایندگی نماید.

مادۀ هشتم :

 دورۀ مأموریت عضو هیأت رئیسه

هیأت رئیسه در جلسۀ اعضاء برای مدت زمان دو سال، بشمول روز انتخاب، تعیین می گردد.این هیأت رئیسه الی انتخاب هیأت رئیسه نو در وظیفه و مقام باقی می ماند. در صورت جدا شدن یک عضو هیأت رئیسه در وقفۀ وظیفوی، هیأت رئیسه یک عضو جانشین یا عل البدل را

 برای مدت متباقی مأموریت شخص جدا شده، معرفی می کند.

مادۀ نهم :

صورت تصویب در هیأت رئیسه

هیأت رئیسه تصاویب را بصورت عموم درجلسۀهیأت رئیسه انجام می دهد، که از جانب رئیس اول و یا رئیس دوم بطور تحریری یا تلیفونی و یا تلگرافی احضارمی گردند. به هرحال، یک مهلت احضار سه روزه باید مراعات گردد. اطلاعیه در مورد اجندای جلسه ضرور نیست. هیأت رئیسه دارای صلاحیت تصویب است، در صورتیکه اقلاً دو عضو هیأت رئیسه، منجمله رئیس اول و یا رئیس دوم، حاضرباشند. در تصویب، رأی درست معتبر اکثریت، تعیین کننده است. در صورت آرای مساوی، رأی رئیس جلسۀ هیأت رئیسه، فیصله کن است.

جلسۀ هیأت رئیسه را رئیس اول و درحالت غیابت او رئیس دوم رهبری می کند. تصاویب هیأت رئیسه باید، در”پروتوکول” ( صورت جلسه) ترتیب و بمنظور سند ثبوت، به امضاء رئیس جلسه رسانیده شود.

تصویب هیأت رئیسه می تواند از طریق تحریری یا تلیفونی اتخاذ گردد، در صورتیکه همه اعضای هیأت رئیسه موافقت شانرا در بارۀ مقرره توضیح نمایند

مادۀ دهم :

جلسۀ اعضاء

در جلسۀ اعضاء هر عضو حاضر – عضو افتخاری هم چنان – مستحق یک رأی است. همه اعضاء مکلف اند تا اصول معتبرحفظ اطلاعات و آمار را مراعات نمایند. جلسۀ اعضاء خاصتاً برای امور ذیل مسوول اند

الف) پذیرش گزارش سالانۀ هیأت رئیسه، سبکدوشی هیأت رئیسه.

ب) تعیین مبلغ حق العضویت و مهلت تادیۀ مبلغ سالانه.

ت) انتخاب و عزل اعضای هیأت رئیسه.

ث) تصاویب در رابطه با تغییرات اساسنامه و در مورد انحلال اتحادیه.

ج) تعیین اعضای افتخاری.

مادۀ یازدهم:

 احضاریه به جلسۀ اعضاء

اقلاً یک مرتبه در سال، در صورت امکان در ربع اخیر، لازم است تا جلسۀ منظم اعضاء صورت پذیرد. این جلسه از جانب هیأت رئیسه با مراعات مهلت دو هفته، از طریق اطلاعیۀ تحریری برای احضار دعوت می گردند. مهلت ازتأریخ ارسال دعوتنامه، بعد از روز بعدی کار رسمی، حساب می گردد. دعوتنامه به آدرس عضو زمانی ارسال شده یاد می گردد، که به آدرس آخری یی که عضو به اتحادیه تحریری سپرده است، فرستاده شده باشد. آجندای جلسه را هیأت رئیسه تعیین می نماید

مادۀ دوازدهم

 اتخاذ تصویب در جلسۀ اعضاء:

جلسۀ اعضاء توسط رئیس اول و در صورت موانع حضور او، توسط رئیس دوم یا یک عضو دیگر هیأت رئیسه رهبری می گردد. صورت جلسه را منشی جلسه می نویسد. در صورت عدم حضور او، رئیس جلسه یک نویسندۀ دیگر برای پروتوکول تعیین می کند.

نحوۀ رأی گیری را ناظم جلسه تعیین می نماید. رأی باید تحریری تطبیق گردد، در صورتیکه یک سوم اعضای حاضرمستحق در جلسه، آنرا درخواست نموده باشند.

جلسۀ اعضاء غیرعلنی دایر میگردد. رهنمای جلسه می تواند به مهمان اجازه دهد. در مورد اجازه برای مطبوعات، رادیو و تلویزیون، جلسۀ اعضاء فیصله بعمل می آورد

هر یک از جلسات منظم که احضار می گردد، مستقل از تعداد اعضاء، صاحب صلاحیت تصمیم گیری شناخته می شود.

جلسۀ اعضاء تمام تصامیم آنرا بصورت عموم بر طبق یک اکثریت سادۀ آرای معتبر انجام شده اتخاذ می دارد. آرای ممتنع غیر قابل توجه و یا محاسبه شناخته می شود. اما جهت تغییر اساسنامه (کاملاً منحصر به نهاد)، یک اکثریت سه بر چهار قسمت رأی معتبر اجرا شده، برای انحلال نهاد، یک همچو اکثریت چهار بر پنج لازم است.

برای انتخابات چنین شرایط صدق می کند: هرگاه در اولین جریان انتخابات هیچ یکی از نامزد ها، اکثریت آرای اجرا شدۀ معتبر را تصاحب ننمایند، در آنصورت یک انتخابات نهائی تعیین کننده بین دو کاندید دارندۀ بلند ترین رأی کمائی شده، انجام می یابد

در مورد تصامیم جلسۀ اعضاء، لازم است پروتوکول گرفته شود، که توسط ناظم یا رئیس جلسه و یا منشی جلسه امضاء گردد. باید چنینن نتیجه گیری شامل محتوای آن باشد: محل و وقت جلسه، شخص رئیس جلسه، منشی یا پروتوکول نویس، تعداد اعضاء حاضر در محفل، آجندای جلسه، نتایج منفردانۀ رأی گیری و نوع رأی گیری. در قسمت تغییر اساسنامه، باید مصوبات در مورد نقاط تغییریافته، تذکر یابد.

مادۀ سیزدهم :

 درخواستهای بعدی در بارۀ آجندای روز

هر عضو می تواند، در دیر ترین وقت، یک هفته قبل از روز تدویر جلسۀ اعضاء، به هیأت رئیسه بطور تحریری درخواست خود را بسپارد، تا موضوعات و مسائل، بعداً شامل نظم آجندای روز گردد. رئیس جلسه وظیفه دارد، تا آجندای مجلس را در مطابقت با آن در آغاز تکمیل نماید.

در بارۀ درخواستها به منظور اکمال آجندای روز، که نخست در جلسۀ اعضاء مطرح می گردد، مصوبات را جلسۀ اعضاء تصویب می نماید. برای پذیرش درخواست یک اکثریت سه بر چهار قسمت آرای داده شده لازم است. تغییر اساسنامه، که انحلال نهاد و هم انتخاب و سبکدوشی اعضای هیأت رئیسه را هدف داشته باشد، فقط زمانی می تواند تصمیم گرفته شود، در صورتیکه درخواستی های اعضاء با آجندا یکجا اعلان شده باشد

مادۀ چهاردهم

 جلسات فوق العادۀ اعضاء

هیأت رئیسه می تواند هر زمان اعضاء را به جلسۀ فوق العادۀ احضار نماید. زمانی باید احضار گردد، که منفعت و علایق اتحادیه طلب نماید یا وقتی احضار شده می تواند، که یک دهم همه اعضاء بطورتحریری با ذکر هدف و دلایل از هیأت رئیسه تقاضا نماید. برای جلسۀ فوق العادۀ اعضاء باید شرایط مواد ۱۰، ۱۱، ۱۲ و ۱۳ صدق نماید.

مادۀ پانزدهم

 انحلال نهاد و علل آن

 

 شماره ۱

انحلال نهاد می تواند در یک جلسۀ اعضاء بر اساس آنچه در مادۀ دوازدهم اکثریت ارأ تذکر رفته است، تصویب گردد. تا جائیکه جلسۀ اعضاء تصویب دیگری ننماید، رئیس اول و رئیس دوم، مشترکاً صلاحیت حقوقی نمایندگی و میانجی در انحلال را دارا اند. مقررات موجود و رهنمودها در مطابقت با حالتی صدق می کند که اتحادیه بنا بر دلیل دیگر منحل می گردد، یا قابلیت و صلاحیت حقوقی خود را از دست می دهد.

 شماره ۲

پس ازانحلال نهاد،اهداف مالی و دارایی های آن که طرف استفاده بوده اند، از آن منظور سلب می شوند.

 

اساسنامۀ موجود در جلسۀ مؤسس (جلسۀ اعضاء) تدوین و بتصویب رسیده است.

“لایپزیگ” (Leipzig)، مؤرخ اول جولای ۲۰۱۳م.

                                                               امضاُ اعضای انجمن

 

عـضـو شــويـد

 
عضویت شما مایه خرسندی ما است .هر فرد حقیقی و حقوقی میتواند عضو شود. شما می توانید فرم عضویت را دانلود کنید و پس از نام نویسی به ایمل آدرس ما بفرستید.
پذیرش درخواست عضویت شما را اتحادیه تصمیم میگیرد. بر اساس بند پنجم اساسنامه اتحادیه ، اعضای اتحادیه موظف به پرداخت ماهانه ۵€ و یا سالانه ۶۰€ حق العضویت می باشد.
 

دانلود فرم عضویت

Go to top