چاپ
کمک و سرپرستی
 
آشکار است که در اثر جنگ های دوامدار چند دهه گذشته ، فقر و بدبختی در افغانستان به اندازی رسیده است که ملت ما به تنهایی نمیتواند از این گودال کشنده بیرون آیند و نیاز به کمک ها و دستان یاری رسان از خارج کشور و هم حد امکان از داخل کشور دارند . هدف این انجمن رسانیدن کمک ها برای مستحق ترین فرزند این کشور خواهد بود . بی گمان تمام دوستان که دست یاری پیش میکنند خواهان آن هستند که بدانند کمک های شان به کجا و به دست چه کسانی رسیده است. ما پروسۀ کار خویش را با تمام دوستانی که مارا در این راه همراهی بکنند به وسیلۀ رسانه جمعی از اینترنیت به سه زبان پارسی ، آلمانی ، و انگلیس در میان خواهیم گذاشت . و نیز باید گفت در صورت درخواست دوستان کمک کننده ارتباط مستقیم میان کمک کننده ها و نیازمندان برقرار خواهیم کرد. و بدین طریق خود شاهد جریان کمک های تان برای نیازمندان خواهید بود. باید گفت شما به وسیله ی کمک های تان میتوانید زندگی کودکان یتیم و نیاز مند وطن تان را نجات بدهید . امروز دست نیازمندی را بگیرید ، تا فردا خیلی دیر نشده باشد.