تنها دٌر واژه هاي شعر او كه خاموشانه سروده شده و رستاخيز برپا مي كند، نيست كه علاقمندان شعرهايش را به او مي كشاند،بلكه شاعرانه زيستنش بيشتر همه ي ما را شفيته ي او ساخته است .
سخن از بانو كريمه طهوري ويدا ارجمند است. زني كه استقامتش در برابر زنده گي، ميتواند براي بسياري از زنان و دختران ميهن مان آموزه ي بس ارزشمند باشد.
بانو طهوري ويداي عزيز از مدت بيشتر از شش ماه به اين سو، هر ماه با فرستادن كمك مالي برنامه ي خودكفايي نهاد كودكان نيازمند را حمايت مي كند.
از نام تيم نهاد از دستان سخاوتمند فرهيخته عزيز مان سپاسگزاري ميكنم .

برنامه خود كفايي نهاد كودكان نيازمند يكي از برنامه هاي چهار گانه ي است كه در خدمت كودكان نيازمند قرار دارد.
در چار چوب اين برنامه مادران گرامي كه يگانه سرپرست خانواده هستند، مصروف كار مي باشند.
براي مادران شرايط كار را آماده ساخته ايم تا كودكان يتيم شان فرصت آموزش را در مكتب از دست ندهند.
عرض كنم ، شاعر ارجمند مان طرفدار اين نيست كه از نيكي هايش در اين جا ياد بكنيم، اما با آنهم من خواستم ابراز قدر داني خود را كرده باشم، در ضمن آرزو ميكنم از اين طريق بتوانم حس غمخواري و همدردي را در وجود هم ميهنان ما بيدار ساخته و دعوت نمايم تا كه در اين راه ما را همراهي نمايند .
هزار سخن آتشين، كه نوشته و نشر ميكنيم، تن لرزان يك كودك را در سردي زمستان گرم نمي سازد!!
كودكان گرسنه و بي پناه منتظر كمك عملي ما استند .
بياييد عمل بكنيم !
با ارج بسيار
تيم نهاد كودكان نيازمند

 

Go to top