دوستان ارجمند !
روز در جمعه تاريخ ٨ نوامبر همكاران ما محترم انجنير نادر آرين، محترم عنايت الله زيوري و محترم داكتر نثار احمد نيازي براي هريك از ١٨ خانواده نيازمند در شهر كابل یک بوری آرد قزاقی درجه اول، یک قوطی روغن درجه اول، یک سیر برنج اعلي و یک سیر شکر توزیع نمودند.
براي انكه بتوانيم در فصل سرماي كه در پيشرو داريم خانواده هاي بيشتري را كمك برسانيم به دستان خيرخواه شما نيازداريم .
بياييد با ما همراه شوييد!
با ارج بسيار
تيم نهاد كودكان نيازمند

Go to top