چه گونه میتوانید کمک نمایید؟
شما میتوانید عضو انجمن شوید و در این راه با ما مستقیماً همکار شوید . شما میتوانید در حساب بانکی انجمن یکبار و یا هم شکل دوامدار کمک نمایید . شما میتوانید سرپرستی کودک یتیم و یا خانواده ی را در داخل افغانستان به دوش بگیرید. شما میتوانید کمک های صحی ( داروها ) پوشاک و یا در قسمت حمل و نقل کالا های کمک شده ما را یاری رسانید.
 
Go to top