چاپ
به ادامه كمك رساني به نيازمندان كه در چوكات برنامه هاي ضمانت پذيري نهاد كودكان نيازمند حمايت مي شوند روز پنج شنبه تاريخ ۱۴.۰۳.۲۰۱۹ ، همكار ما محترم داكتر نثار احمد نيازي ضمن ديداری كه از زينت عزيز ( كودك هشت ساله مبتلا به مرض سرطان خون ) داشتند، كمك مالي فرستاده شده از طرف بانو فرح شامل گرامي را تسليم نمودند.
براي زينت عزيز صحت يابي دوباره تمنا ميكنيم .
درود و سپاس بيكران نثار تان باد بانو شامل عزيز و اين فرهنگ انساني كه در پيش گرفته ايد!
با حرمت و مهر
تيم نهاد كودكان نيازمند