چاپ

به ادامه كمك رساني به نيازمندان كه در چوكات برنامه هاي صمانت پذيري نهاد كودكان نيازمند حمايت مي شوند روز پنجشنبه تاريخ ۱۶.۰۸.۲۰۱۸، همكار ما محترم انجنير نادر آرين ضمن ديداری كه از زينت عزيز داشتند، كمك مالي فرستاده شده از طرف بانو فرح شامل گرامي را تسليم نمودند.
براي زينت عزيز صحت يابي دوباره تمنا ميكنيم .
درود و سپاس بيكران نثار تان باد بانو شامل عزيز و اين فرهنگ انساني كه در پيش گرفته ايد! 
با حرمت و مهر 
تيم نهاد كودكان نيازمند