به ادامه كمك رساني به نيازمندان كه در چوكات برنامه هاي صمانت پذيري نهاد كودكان نيازمند حمايت مي شوند روز پنج شنبه برابر با ۱۵.۰۳.۲۰۱۸ همكار محترم انجنير نادر آرين ضمن ديداری كه از زينت عزيز ( كودك بيمار سرطان خون ) داشتند، كمك مالي فرستاده شده از طرف بانو فرح شامل گرامي را تسليم نمودند.
براي زينت عزيز صحت يابي دوباره تمنا ميكنيم .
درود و سپاس بيكران نثار تان باد بانو شامل عزيز!
با حرمت و مهر
تيم نهاد كودكان نيازمند
 
Go to top