به ادامه كمك رساني به نيازمندان كه در چوكات برنامه هاي ضمانت پذيري نهاد كودكان نيازمند حمايت مي شوند روز جمعه تاريخ ۲۶.۰۴.۲۰۱۹ ، همكار ما محترم داكتر نثار احمد نيازي ضمن ديداری كه از زينت عزيز ( كودك هشت ساله مبتلا به مرض سرطان خون ) داشتند، كمك مالي فرستاده شده از طرف بانو فرح شامل گرامي را تسليم نمودند.
براي زينت عزيز صحت يابي دوباره تمنا ميكنيم .
درود و سپاس بيكران نثار تان باد بانو شامل عزيز و اين فرهنگ انساني كه در پيش گرفته ايد!
با حرمت و مهر
تيم نهاد كودكان نيازمند
 
به ادامه كمك رساني به نيازمندان كه در چوكات برنامه هاي ضمانت پذيري نهاد كودكان نيازمند حمايت مي شوند روز پنج شنبه تاريخ ۱۴.۰۳.۲۰۱۹ ، همكار ما محترم داكتر نثار احمد نيازي ضمن ديداری كه از زينت عزيز ( كودك هشت ساله مبتلا به مرض سرطان خون ) داشتند، كمك مالي فرستاده شده از طرف بانو فرح شامل گرامي را تسليم نمودند.
براي زينت عزيز صحت يابي دوباره تمنا ميكنيم .
درود و سپاس بيكران نثار تان باد بانو شامل عزيز و اين فرهنگ انساني كه در پيش گرفته ايد!
با حرمت و مهر
تيم نهاد كودكان نيازمند

به ادامه كمك رساني به نيازمندان كه در چوكات برنامه هاي صمانت پذيري نهاد كودكان نيازمند حمايت مي شوند روز پنجشنبه تاريخ ۱۶.۰۸.۲۰۱۸، همكار ما محترم انجنير نادر آرين ضمن ديداری كه از زينت عزيز داشتند، كمك مالي فرستاده شده از طرف بانو فرح شامل گرامي را تسليم نمودند.
براي زينت عزيز صحت يابي دوباره تمنا ميكنيم .
درود و سپاس بيكران نثار تان باد بانو شامل عزيز و اين فرهنگ انساني كه در پيش گرفته ايد! 
با حرمت و مهر 
تيم نهاد كودكان نيازمند

به ادامه كمك رساني به نيازمندان كه در چوكات برنامه هاي صمانت پذيري نهاد كودكان نيازمند حمايت مي شوند روز سه شنبه تاريخ ۲۹.۰۱.۲۰۱۹ ، همكار ما محترم داكتر نثار احمد نيازي ضمن ديداری كه از زينت عزيز ( كودك هشت ساله مبتلا به مرض سرطان خون ) داشتند، كمك مالي فرستاده شده از طرف بانو فرح شامل گرامي را تسليم نمودند.
براي زينت عزيز صحت يابي دوباره تمنا ميكنيم .
درود و سپاس بيكران نثار تان باد بانو شامل عزيز و اين فرهنگ انساني كه در پيش گرفته ايد!
با حرمت و مهر
تيم نهاد كودكان نيازمند

به ادامه كمك رساني به نيازمندان كه در چوكات برنامه هاي صمانت پذيري نهاد كودكان نيازمند حمايت مي شوند روز جمعه تاريخ ۱۳.۰۷.۲۰۱۸، همكار محترم انجنير نادر آرين ضمن ديداری كه از زينت عزيز داشتند، كمك مالي فرستاده شده از طرف بانو فرح شامل گرامي را تسليم نمودند.
براي زينت عزيز صحت يابي دوباره تمنا ميكنيم .
درود و سپاس بيكران نثار تان باد بانو شامل عزيز و اين فرهنگ انساني كه در پيش گرفته ايد! 
با حرمت و مهر 
تيم نهاد كودكان نيازمند

Go to top