به ادامه كمك رساني به نيازمندان كه در چوكات برنامه هاي صمانت پذيري نهاد كودكان نيازمند حمايت مي شوند روز سه شنبه تاريخ ۲۹.۰۱.۲۰۱۹ ، همكار ما محترم داكتر نثار احمد نيازي در ديداری كه از خانواده بانو سهیلا گرامی داشتند، كمك مالي فرستاده شده از طرف بانو گروس ارجمند را تسليم نمودند.
درود و سپاس بيكران نثار تان باد بانو گروس عزيز!
با حرمت و مهر
تيم نهاد كودكان نيازمند
به ادامه كمك رساني به نيازمندان كه در چوكات برنامه هاي صمانت پذيري نهاد كودكان نيازمند حمايت مي شوند روز یکشنبه تاريخ ۲۳.۰۹.۲۰۱۸، همكار ما محترم انجنير نادر آرين در ديدار شان با خانواده بانو سهیلا گرامی، كمك مالي فرستاده شده از طرف بانو گروس ارجمند را تسليم نمودند.
درود و سپاس بيكران نثار تان باد بانو گروس عزيز!
با حرمت و مهر
تيم نهاد كودكان نيازمند
برنامهء ضمانت پذيري نهاد كودكان نيازمند هر ماه به خدمت نيازمتدترين خانواده قرار دارد !
اين گونه در اين ماه نيز، به ادامه كمك رساني به نيازمندان كه در چوكات برنامه هاي ضمانت پذيري نهاد كودكان نيازمند حمايت مي شوند روز جمعه تاريخ ۱۳.۰۷.۲۰۱۸، همكار ما محترم انجنير نادر آرين در ديدار شان با خانواده بانو سهیلا گرامی، كمك مالي فرستاده شده از طرف بانو گروس ارجمند را تسليم نمودند.
درود و سپاس بيكران نثار تان باد بانو گروس عزيز!
با حرمت و مهر
تيم نهاد كودكان نيازمند

به ادامه كمك رساني به نيازمندان كه در چوكات برنامه هاي صمانت پذيري نهاد كودكان نيازمند حمايت مي شوند روز پنجشنبه تاريخ ۱۶.۰۸.۲۰۱۸، همكار ما محترم انجنير نادر آرين در ديدار شان با خانواده بانو سهیلا گرامی، كمك مالي فرستاده شده از طرف بانو گروس ارجمند را تسليم نمودند.
درود و سپاس بيكران نثار تان باد بانو گروس عزيز! 
با حرمت و مهر 
تيم نهاد كودكان نيازمند

به ادامه كمك رساني به نيازمندان كه در چوكات برنامه هاي صمانت پذيري نهاد كودكان نيازمند حمايت مي شوند روز یکشنبه تاريخ ۰۳.۰۶.۲۰۱۸، همكار محترم انجنير نادر آرين در ديداری كه از خانواده بانو سهیلا گرامی داشتند، كمك مالي فرستاده شده از طرف بانو گروس ارجمند را تسليم نمودند.
درود و سپاس بيكران نثار تان باد بانو گروس عزيز!
با حرمت و مهر
تيم نهاد كودكان نيازمند
 
Go to top