به سلسله ي رسانيدن كمك ها براي خانواده هاي كه در چارچوب برنامه ي ضمانتپذيري نهاد كمك مي شوند، ديروز تاريخ ۰۵.۰۵.۲۰۲۰ همكار ما محترم بهرام هيمه، ملاقاتي هم با بانو سهيلا عزيز داشتند. در اين ملاقات ضمن آنكه جويايي احوال خانواده شدند، كمك مالي را كه هر ماه آقاي ميلاد صديقي، مي فرستد،تسليم نمودند.
خانواده بانو سهيلا گرامي، از مدت تقريبن شش سال به اين سو درچار چوب برنامه ضمانت پذيري نهاد كودكان نيازمند حمايت مي شود .
درود و سپاس بر ميلاد گرامي باد!
با ارج بسيار
تيم نهاد كودكان نيازمند

به تعقيب رسانيدن كمك های مالي برای خانواده های كه در چهار چوب برنامه ضمانت پذيری نهاد كودكان نيازمند حمايت مي شوند، روز پنجشنبه تاريخ ۱۴.۰۳.۲۰۱۸، همكار ما محترم داکتر نثار احمد نیازی خانواده ی بانو سهيلای گرامي را نيز ملاقات نموده و كمك ماهانهء را كه هر ماه از طرف آقای میلاد کوشا صدیقی گرامی فرستاده مي شود، تسليم نمودند.
حس بلند انساندوستانهء میلاد گرامي را ميستاييم .
با مهر و ارج بي كران
تيم نهاد كودكان نيازمند .
 
 
به تعقيب رسانيدن كمك های مالي در ماه آپریل برای خانواده های كه در چهار چوب برنامه ضمانت پذيری نهاد كودكان نيازمند حمايت مي شوند، روزجمعه تاريخ ۲۶.۰۴.۲۰۱۹، همكار ما محترم داکتر نثار احمد نیازی خانواده ی بانو سهيلای گرامي را نيز ملاقات نموده و كمك ماهانهء را كه هر ماه از طرف آقای میلاد کوشا صدیقی گرامی فرستاده مي شود، تسليم نمودند.
حس بلند انساندوستانهء میلاد گرامي را ميستاييم .
با مهر و ارج بي كران
تيم نهاد كودكان نيازمند .
 
به ادامه كمك رساني به نيازمندان كه در چوكات برنامه هاي صمانت پذيري نهاد كودكان نيازمند حمايت مي شوند روز یکشنبه تاريخ ۰۷.۱۲.۲۰۱۸، همكار ما محترم انجنير نادر آرين در ديدار شان با خانواده بانو سهیلا گرامی، كمك مالي فرستاده شده از طرف میلاد کوشا صدیقی ارجمند را تسليم نمودند.
درود و سپاس بيكران نثار میلاد عزيز!
با حرمت و مهر
تيم نهاد كودكان نيازمند
Go to top