به ادامهء رسانيدن كمك های مالي به خانواده های كه در چارچوب برنامه هاي ضمانت پذيری نهاد كودكان نيازمند حمايت مي شوند. روز یکشنبه تاريخ ۲۹.۰۴.۲۰۱۸ همكار ما محترم انجنير نادر آرين همچنان به ديدار خانواده ی بانو نازیه گرامی گرامي رفته بودند، در اين ديدار ضمن احوال جويي كودكان اين خانواده، كمك مالي كه هر ماه از جانب بانو هما ناصری گرامی فرستاده ميشود را تسليم نمودند .
سعادت و كامگاری بانو ناصری گرامی را آروز ميكنيم !
با حرمت فراوان 
تيم نهاد كودكان نيازمند

به ادامهء رسانيدن كمك های مالي در ماه مارچ براي خانواده های كه در چارچوب برنامه هاي ضمانت پذيري نهاد كودكان نيازمند حمايت مي شوند. روز پنج شنبه برابر با ۱۵.۰۳.۲۰۱۸ همكار ما محترم انجنير نادر آرين به ديدار خانواده بانو نازيه گرامي نيز رفته بودند، در اين ديدار ضمن احوال جويي كودكان اين خانواده، كمك مالي را كه هر ماه از جانب بانو هما ناصري عزيز فرستاده مي ميشود تسليم نمودند .
نام تان ستوده باد بانو ناصری عزيز!
با حرمت فراوان
تيم نهاد كودكان نيازمند
 
به ادامهء كمك رساني و احوال جويي از خانواده هاي كه در چوكات خدمات برنامهء ضمانت پذيري نهاد كودكان نيازمند حمايت مي شوم ، ديروز پنجشنبه برابر با تاریخ ۱۱.۰۱.۲۰۱۸ همكار ما محترم انجنير نادر آرين به ديدار كودكان
بانو نازيه گرامي رفته بودند . در اين ملاقات كمك ماهوار كه هر ماه از طرف بانو هما ناصري عزيز فرستاده مي شود تسليم داده شد.
دستان سخاوتمند بانو ناصري عزيز مان در امان باد !
با مهر و حرمت
تيم نهاد كودكان نيازمند
 
به ادامهء رسانيدن كمك هاي مالي به خانواده هاي كه در چارچوب برنامه هاي ضمانت پذيري نهاد كودكان نيازمند حمايت مي شوند. امروز تاريخ ۱۳.۰۲.۲۰۱۸ همكار ما محترم انجنير نادر آرين به ديدار خانواده بانو نازيه گرامي نيز رفته بودند، در اين ديدار ضمن احوال جويي كودكان اين خانواده، كمك مالي را كه هر ماه از جانب بانو هما ناصري عزيز فرستاده مي ميشود تسليم نمودند .
نام تان ستوده باد بانو ناصري عزيز!
با حرمت فراوان
تيم نهاد كودكان نيازمند
 
به ادامهء رسانيدن كمك های مالي به نيازمندان كه تحت پوشش برنامهء ضمانت پذيری نهاد كودكان نيازمند قرار دارند، روز پنجشنبه تاريخ ۰۷.۱۲.۲۰۱۷ همكار ما محترم انجنير نادر آرين خانواده ی بانو نازیه گرامي را نيز ملاقات نموده و كمك ماهانهء را كه از طرف بانو ناصری عزيز فرستاده مي شود، تسليم نمودند.
حس بلند انساندوستانهء بانو ناصری گرامي را ميستاييم .
با مهر و ارج بي كران
تيم نهاد كودكان نيازمند .
 
Go to top