به ادامهء رسانيدن كمك های مالي به نيازمندان كه تحت پوشش برنامهء ضمانت پذيری نهاد كودكان نيازمند قرار دارند، روز جمعه تاريخ ۱۲.۰۱.۲۰۱۸ همكار ما محترم انجنير نادر آرين خانواده ی بانو عزیزه گرامي را نيز ملاقات نموده و كمك ماهانهء كه از طرف بانو خاطره جان نجات ارجمند فرستاده مي شود تسليم نمودند .
سپاس و درود فروان نثار بانو نجات عزيز باد!
با مهر و ارج بي كران
تيم نهاد كودكان نيازمند .
به ادامهء رسانيدن كمك هاي مالي به نيازمندان كه تحت پوشش برنامهء ضمانت پذيری نهاد كودكان نيازمند قرار دارند، روز پنجشنبه تاريخ ۰۷.۱۲.۲۰۱۷ همكار ما محترم انجنير نادر آرين خانواده ی بانو عزیزه گرامي را نيز ملاقات نموده و كمك ماهانهء كه از طرف بانو خاطره نجات ارجمند فرستاده مي شود تسليم نمودند .
سپاس و درود فروان نثار بانو نجات عزيز باد!
با مهر و ارج بي كران تيم نهاد كودكان نيازمند .
 
به تعقيب احوالجويي و رسانيدن كمك هاي مالي براي خانواده هاي نيازمند كه شامل برنامهء ضمانت پذيري نهاد كودكان نيازمند مي باشند، روز يكشنبه همكار ما محترم انجنير نادر آرين، خانواده ي بانو عزيزه گرامي را نيز ملاقات نمودند و ضمن احوال جوي كمك فرستاده شده ي بانو خاطره جان نجات را براي شان تسليم نمودند.
بانو نجات عزيز مان را يك كهكشان سپاسگزاريم . نام تان ستوده باد عزيز !
با حرمت و مهر تيم نهاد كودكان نيازمند .
 

به تعقيب احوالجويي و رسانيدن كمك هاي مالي براي خانواده هاي نيازمند كه شامل برنامهء ضمانت پذيري نهاد كودكان نيازمند مي باشند، روز پنجشنبه تاريخ ۰۹.۱۱.۲۰۱۷ همكار ما محترم انجنير نادر آرين، خانواده ي بانو عزيزه گرامي را نيز ملاقات نمودند و ضمن احوال جوي كمك فرستاده شده ي بانو خاطره جان نجات را براي شان تسليم نمودند.
بانو نجات عزيز مان را يك كهكشان سپاسگزاريم . نام تان ستوده باد عزيز !
با حرمت و مهر تيم نهاد كودكان نيازمند .

 

ديدار و رسانیدن کمک ماهانه به خانوده بانو عزیزه گرامی !
همانند هر ماه ، به ادامه رسانیدن کمک ها به خانواده های كه تحت حمايت برنامه ضمانت پذيری نهاد كودكان نيازمند قرار دارند، روز پنجشبه برابر با تاريخ ۳۱.۰۸.۲۰۱۷ همكار ما محترم داكتر عارف معروف به دیدار خانواده بانو عزیزه رفته بودند. ایشان ضمن صحبت ها و احوال جویی كودكان اين خانواده کمک مالی فرستاده شده از جانب بانو خاطره نجات ارجمند را برایشان تسلیم کردند .
بانو نجات عزيز را هميشه سلامت و سرفراز مي خواهيم .
 
Go to top