فرشته ها نمي ميرند، تنها از زمين به عرش آسمان جا عوض ميكنند.
—————-
دوستان ارجمند!
با تاثر يادآور ميشوم كه به تاريخ ۲۳ مارچ سال جاري. نهاد كودكان نيازمند يكي از اعضاي عزيز خود را از دست داد. سخن از زنده ياد داكتر امان الله زيوري ارجمند است، بزرگ مرد فرشته صفتي كه از چندين سال به اين سو بادفرستادن كمك ماه وار نه تنها غم سنگين نان را از شانه هاي خانواده ي بانو آمنه ي گرامي دور ساخته بود، بلكه در بسياري موارد ديگر نيز از جمله ي كمك كننده هاي پيش قدم نهاد ما بود. پس از درگذشت زنده ياد داكتر زيوري ، خانواده گرامي شان با فرستادن كمك مالي ميخواهند راه او را ادامه بدهند .
بكبار ديگر از اين طريق ابراز تسليت خويش را براي خانواده ارجمند زيوري پيشكش مينمايم و حمايت انساني شان را ارج مي گزارم .
روح مرحوم داكتر امان الله زيوري شاد و ياد شان براي هميشه گرامي باد.
ما به اين باور هستيم كه فرشته ها نمي ميرند، بلكه از زمين به عرش آسمان جاي عوض ميكنند .
كمك فرستاده شده اي خانواده اي گرامي زيوري به تاريخ ۲۶  اپريل توسط همكار ما محترم داكتر نثار احمد نيازي براي خانواده بانو آمنه ي عزيز، رسانيده شد.
با ارج بي كران
تيم نهاد كودكان نيازمند .
 
به سلسله كمك رساني به نيازمندان كه در چوكات برنامه هاي صمانت پذيري نهاد كودكان نيازمند حمايت مي شوند روز پنج شنبه تاريخ ۱۴۰۳.۲۰۱٩، همكار ما داكتر نثار احمد نيازي در ديداری كه از خانواده بانو آمنه گرامی داشتند، ضمنن احوال جويي كودكان اين خانواده كمك مالي را كه هر ماه آقاي زیوری گرامي ميفرستند،تسليم نمودند.
نام تان ستوده باد آقای زیوری گرامي !
با حرمت و مهر
تيم نهاد كودكان نيازمند
 

به ادامه كمك رساني به نيازمندان كه در چوكات برنامه هاي صمانت پذيري نهاد كودكان نيازمند حمايت مي شوند روز پنجشنبه تاريخ ۱۶.۰۸.۲۰۱۸، همكار محترم انجنير نادر آرين در ديداری كه از خانواده بانو آمنه گرامی داشتند، كمك مالي فرستاده شده از طرف آقای زیوری گرامي را تسليم نمودند.
نام تان ستوده باد آقای زیوری گرامي ! 
با حرمت و مهر 
تيم نهاد كودكان نيازمند

به سلسله كمك رساني به نيازمندان كه در چوكات برنامه هاي صمانت پذيري نهاد كودكان نيازمند حمايت مي شوند روز یکشنبه تاريخ ۲۳.۰۹.۲۰۱۸، همكار محترم انجنير نادر آرين در ديداری كه از خانواده بانو آمنه گرامی داشتند، كمك مالي فرستاده شده از طرف آقای زیوری گرامي را تسليم نمودند.
نام تان ستوده باد آقای زیوری گرامي !
با حرمت و مهر
تيم نهاد كودكان نيازمند

به ادامه كمك رساني به نيازمندان كه در چوكات برنامه هاي صمانت پذيري نهاد كودكان نيازمند حمايت مي شوند روز دوشنبه تاريخ ۳۰.۰۴.۲۰۱۸، همكار محترم انجنير نادر آرين در ديداری كه از خانواده بانو آمنه گرامی داشتند، كمك مالي فرستاده شده از طرف آقای زیوری گرامي را تسليم نمودند.
نام تان ستوده باد آقای زیوری گرامي ! 
با حرمت و مهر 
تيم نهاد كودكان نيازمند

Go to top