به ادامهء رسانيدن كمك های مالي به خانواده های كه در چارچوب برنامه هاي ضمانت پذيری نهاد كودكان نيازمند حمايت مي شوند. روز جمعه تاريخ تاريخ ۲۶.۰۴.۲۰۱۹ همكار ما داكتر نثار احمد نيازي به ديدار خانواده ي بانو مریم گرامي نيز رفته بودند، در اين ديدار ضمن احوال جويي كودكان اين خانواده، كمك مالي را كه هر ماه از جانب بانو مرضيه جان فخری، آقاي آصف فخری گرامي و محترم محمد عسكر حيدری ارجمند فرستاده ميشود را تسليم نمودند .
سعادت و كامگاری عزیزان را آرزومندیم، درود و سپاس نثار شان باد !
با حرمت فراوان
تيم نهاد كودكان نيازمند
 
 
به ادامهء رسانيدن كمك های مالي به خانواده های كه در چارچوب برنامه هاي ضمانت پذيری نهاد كودكان نيازمند حمايت مي شوند. روز پنج شنبه تاريخ ۱۴.۰۳.۲۰۱۹ همكار ما داكتر نثار احمد نيازي به ديدار خانواده ي بانو مریم گرامي نيز رفته بودند، در اين ديدار ضمن احوال جويي كودكان اين خانواده، كمك مالي را كه هر ماه از جانب بانو مرضيه جان فخری، آقاي آصف فخری گرامي و محترم محمد عسكر حيدری ارجمند فرستاده ميشود را تسليم نمودند .
سعادت و كامگاری عزیزان را آرزومندیم !
با حرمت فراوان
تيم نهاد كودكان نيازمند
 
به ادامهء رسانيدن كمك های مالي به خانواده های كه در چارچوب برنامه هاي ضمانت پذيری نهاد كودكان نيازمند حمايت مي شوند. روز یکشنبه تاريخ ۲۳.۰۹.۲۰۱۸، همكار ما محترم انجنير نادر آرين به ديدار خانواده بانو مریم گرامي نيز رفته بودند، در اين ديدار ضمن احوال جويي كودكان اين خانواده، كمك مالي را كه هر ماه از جانب بانو مرضيه جان فخری، آقاي آصف فخری گرامي و محترم محمد عسكر حيدری ارجمند فرستاده ميشود را تسليم نمودند .
سعادت و كامگاری عزیزان را آرزومندیم !
با حرمت فراوان
تيم نهاد كودكان نيازمند
به ادامهء رسانيدن كمك های مالي به خانواده های كه در چارچوب برنامه هاي ضمانت پذيری نهاد كودكان نيازمند حمايت مي شوند. روز سه شنبه تاريخ ۲۹.۰۱.۲۰۱۹ همكار ما به ديدار خانواده بانو مریم گرامي نيز رفته بودند، در اين ديدار ضمن احوال جويي كودكان اين خانواده، كمك مالي را كه هر ماه از جانب بانو مرضيه جان فخری، آقاي آصف فخری گرامي و محترم محمد عسكر حيدری ارجمند فرستاده ميشود را تسليم نمودند .
سعادت و كامگاری عزیزان را آرزومندیم !
با حرمت فراوان
تيم نهاد كودكان نيازمند

به ادامهء رسانيدن كمك های مالي به خانواده های كه در چارچوب برنامه هاي ضمانت پذيری نهاد كودكان نيازمند حمايت مي شوند. روز پنجشنبه تاريخ ۱۶.۰۸.۲۰۱۸ همكار ما محترم انجنير نادر آرين به ديدار خانواده بانو مریم گرامي نيز رفته بودند، در اين ديدار ضمن احوال جويي كودكان اين خانواده، كمك مالي را كه هر ماه از جانب بانو مرضيه جان فخری، آقاي آصف فخری گرامي و محترم محمد عسكر حيدری ارجمند فرستاده ميشود را تسليم نمودند .
سعادت و كامگاری عزیزان را آرزومندیم !
با حرمت فراوان 
تيم نهاد كودكان نيازمند

Go to top