به ادامه رسانيدن كمك های مالي به نيازمندان كه تحت پوشش برنامهء ضمانت پذيری نهاد كودكان نيازمند قرار دارند، روز جمعه تاريخ ۲۶.۰۴.۲۰۱۹، همكار ما محترم داکتر نیازی ضمن احوال جويي كودكان بانو تمنای گرامي كمك مالي كه هر ماه از طرف بانو مسعوده يونس عزيز فرستاده مي شود، برایشان تسليم نمودند.
هزاران درود بر دستان ساخاوتمند و قلب مهربان بانو يونس عزيز باد .
با مهر و ارج بي كران
تيم نهاد كودكان نيازمند
به ادامه رسانيدن كمك های مالي به نيازمندان كه تحت پوشش برنامهء ضمانت پذيری نهاد كودكان نيازمند قرار دارند، روز پنجشنبه تاريخ ۱۴.۰۳.۲۰۱۹، همكار ما محترم انجنير نادر آرين ضمن احوال جويي كودكان بانو تمنای گرامي كمك مالي كه هر ماه از طرف بانو مسعوده يونس عزيز فرستاده مي شود، برایشان تسليم نمودند.
هزاران درود بر دستان ساخاوتمند و قلب مهربان بانو يونس عزيز باد .
با مهر و ارج بي كران
تيم نهاد كودكان نيازمند

به ادامه رسانيدن كمك های مالي به نيازمندان كه تحت پوشش برنامهء ضمانت پذيری نهاد كودكان نيازمند قرار دارند، روز پنجشنبه تاريخ ۱۶.۰۸.۲۰۱۸، همكار ما محترم انجنير نادر آرين كودكان بانو تمنای گرامي را نيز ملاقات و احوال جويي نمودند همچنان در اين ملاقات كمك ماهانهء كه از طرف بانو مسعوده يونس عزيز فرستاده مي شود، برایشان تسليم نمودند.
هزاران درود بر دستان ساخاوتمند و قلب مهربان بانو يونس عزيز باد .
با مهر و ارج بي كران 
تيم نهاد كودكان نيازمند 
يادداشت : به تقاضای بانو يونس گرامي از نشر تصوير خانواده خودداری نموديم

به ادامه رسانيدن كمك های مالي به نيازمندان كه تحت پوشش برنامهء ضمانت پذيری نهاد كودكان نيازمند قرار دارند، روز سه شنبه تاريخ ۲۵.۰۹.۲۰۱۸، همكار ما محترم انجنير نادر آرين كودكان بانو تمنای گرامي را نيز ملاقات و احوال جويي نمودند همچنان در اين ملاقات كمك ماهانهء كه از طرف بانو مسعوده يونس عزيز فرستاده مي شود، برایشان رسانیدند.
هزاران درود بر دستان ساخاوتمند بانو يونس عزيز و گرامي باد .
با مهر و ارج بي كران 
تيم نهاد كودكان نيازمند

به ادامه رسانيدن كمك های مالي به نيازمندان كه تحت پوشش برنامهء ضمانت پذيری نهاد كودكان نيازمند قرار دارند، روز جمعه تاريخ ۱۳.۰۷.۲۰۱۸، همكار ما محترم انجنير نادر آرين كودكان بانو تمنای گرامي را نيز ملاقات و احوال جويي نمودند همچنان در اين ملاقات كمك ماهانهء كه از طرف بانو مسعوده يونس عزيز فرستاده مي شود، برایشان تسليم نمودند.
هزاران درود بر دستان ساخاوتمند و قلب مهربان بانو يونس عزيز باد .
با مهر و ارج بي كران
تيم نهاد كودكان نيازمند
يادداشت : به تقاضای بانو يونس گرامي از نشر تصوير خانواده خودداری نموديم
Go to top