به ادامه رسانيدن كمك های مالي ماهوار، به نيازمندان كه تحت پوشش برنامهء ضمانت پذيری نهاد كودكان نيازمند قرار دارند، روز جمعه تاريخ ۲۶.۰۴.۲۰۱۹، همكار ما محترم داكتر نثار احمد نيازي به دیدار خانواده ی مکی گرامی نيز رفته بودند . در اين ملاقات افزون بر احوال جويي خانواده كمك مالي را كه هر ماه از جانب بانو اسما ناصر و آقای تيمور عزيز فرستاده مي شود، برایشان رسانیدند.
هزاران درود بر دستان سخاوتمند دوستان مان باد .
با ارج بسيار
تيم نهاد كودكان نيازمند
به ادامه رسانيدن كمك های مالي ماهوار، به نيازمندان كه تحت پوشش برنامهء ضمانت پذيری نهاد كودكان نيازمند قرار دارند، روز پنجشنبه تاريخ ۱۴.۰۳.۲۰۱۹ ، همكار ما محترم داكتر نثار احمد نيازي به دیدار خانواده ی صفدر گرامی نيز رفته بودند . در اين ملاقات افزون بر احوال جويي خانواده كمك مالي را كه هر ماه از جانب بانو اسما ناصر و آقای تيمور عزيز فرستاده مي شود، برایشان رسانیدند.
هزاران درود بر دستان سخاوتمند دوستان مان باد .
با ارج بسيار
تيم نهاد كودكان نيازمند
به ادامه رسانيدن كمك های مالي ماهوار، به نيازمندان كه تحت پوشش برنامهء ضمانت پذيری نهاد كودكان نيازمند قرار دارند، روز پنجشنبه تاريخ ۱۶.۰۸.۲۰۱۸، همكار ما محترم انجنير نادر آرين به دیدار خانواده ی صفدر گرامی نيز رفته بودند . در اين ملاقات افزون بر احوال جويي خانواده كمك مالي را كه هر ماه از جانب بانو اسما ناصر و آقای تيمور عزيز فرستاده مي شود، برایشان رسانیدند.
هزاران درود بر دستان سخاوتمند دوستان مان باد .
با ارج بسيار
تيم نهاد كودكان نيازمند
به ادامه رسانيدن كمك های مالي ماهوار، به نيازمندان كه تحت پوشش برنامهء ضمانت پذيری نهاد كودكان نيازمند قرار دارند، روز سه شنبه تاريخ ۲۹.۰۱.۲۰۱۹ ، همكار ما محترم داكتر نثار احمد نيازي به دیدار خانواده ی صفدر گرامی نيز رفته بودند . در اين ملاقات افزون بر احوال جويي خانواده كمك مالي را كه هر ماه از جانب بانو اسما ناصر و آقای تيمور عزيز فرستاده مي شود، برایشان رسانیدند.
هزاران درود بر دستان سخاوتمند دوستان مان باد .
با ارج بسيار
تيم نهاد كودكان نيازمند
به ادامه رسانيدن كمك های مالي ماهوار، به نيازمندان كه تحت پوشش برنامهء ضمانت پذيری نهاد كودكان نيازمند قرار دارند، روز جمعه تاريخ ۱۳.۰۷.۲۰۱۸، همكار ما محترم انجنير نادر آرين به دیدار خانواده ی صفدر گرامی نيز رفته بودند . در اين ملاقات افزون بر احوال جويي خانواده كمك مالي را كه هر ماه از جانب بانو اسما ناصر و آقای تيمور عزيز فرستاده مي شود، برایشان رسانیدند.
هزاران درود بر دستان سخاوتمند دوستان مان باد .
با ارج بسيار
تيم نهاد كودكان نيازمند
Go to top