به ادامهء كمك رساني به خانواده های كه در چوكات برنامه ضمانت پذيری نهاد كودكان نيازمند كمك مي شودند روز جمعه تاريخ ۲۶.۰۴.۲۰۱۹، همكار ما به ملاقات خانواده بانو پری گل گرامی رفته بودند . در اين ديدار ضمن صحبت و احوال جويي كودكان اين خانواده كمك مالي را كه هر ماه از جانب بانو نينا ناصر عزيز و داكتر بلال ناصر گرامي فرستاده مي شود، تسليم نمودند.
نام دوستان مهربان مان ستوده باد!
با ارج بي كران
تيم نهاد كودكان نيازمند
 
به ادامهء كمك رساني به خانواده های كه در چوكات برنامه ضمانت پذيری نهاد كودكان نيازمند كمك مي شودند روز پنجشنبه تاريخ ۱۴.۰۳.۲۰۱۹، همكار ما به ملاقات خانواده بانو پری گل گرامی رفته بودند . در اين ديدار ضمن صحبت و احوال جويي كودكان اين خانواده كمك مالي را كه هر ماه از جانب بانو نينا ناصر عزيز و داكتر بلال ناصر گرامي فرستاده مي شود، تسليم نمودند.
نام دوستان مهربان مان ستوده باد!
با ارج بي كران
تيم نهاد كودكان نيازمند
........
یادداشت : ضمانت پذیری خانواده بانو پریگل را خانم زرلشت و آقای پنجشیری بر عهده داشتند و بنابر در خواست آقای مصطفی پنجشیری خانواده ضمانت پذیر خود را عوض کردند. از این پس خانواده بانو پریگل توسط خانم نینا ناصر و آقای بلال ناصر حمایه میشوند.
 
مانند هر ماه امروز نیز (یکشنبه برابر با تاريخ ۲۳.۰۹.۲۰۱۸،) همكار ما محترم انجنير نادر آرين برای رسانيدن كمك های مالي به خانواده های كه در چارچوب برنامه هاي ضمانت پذيری نهاد كودكان نيازمند حمايت مي شوند، رفتند. آقای آرین در ديداری که با خانواده بانو پری گل گرامی داشتند ضمن احوال جويي كودكان اين خانواده، كمك مالي را كه هر ماه از جانب بانو زرلشت جان عزيز پور و آقای پنجشيری گرامی فرستاده ميشود، تسليم نمودند .
سعادت و كامگاری بانو زرلشت جان عزيز پور و آقای پنجشيری گرامی را آرزومندیم !
با حرمت فراوان
تيم نهاد كودكان نيازمند
به سلسله كمك رساني به خانواده های كه در چوكات برنامه ضمانت پذيری نهاد كودكان نيازمند كمك مي شودند روز
به ادامهء رسانيدن كمك های مالي به خانواده های كه در چارچوب برنامه هاي ضمانت پذيری نهاد كودكان نيازمند حمايت مي شوند. روز سه شنبه تاريخ ۲۹.۰۱.۲۰۱۹ ، همكار ما محترم داكتر نثار احمد نيازي همچنان به ديدار خانواده بانو پری گل گرامي رفته بودند، در اين ديدار ضمن احوال جويي كودكان اين خانواده، كمك مالي را كه هر ماه از جانب بانو زرلشت جان عزيز پور و آقای پنجشيری گرامی فرستاده ميشود، تسليم نمودند .
سعادت و كامگاری بانو زرلشت جان عزيز پور و آقای پنجشيری گرامی را آرزومندیم !

به ادامهء رسانيدن كمك های مالي به خانواده های كه در چارچوب برنامه هاي ضمانت پذيری نهاد كودكان نيازمند حمايت مي شوند. روز پنجشنبه تاريخ ۱۶.۰۸.۲۰۱۸ همكار ما محترم انجنير نادر آرين همچنان به ديدار خانواده بانو پری گل گرامي رفته بودند، در اين ديدار ضمن احوال جويي كودكان اين خانواده، كمك مالي را كه هر ماه از جانب بانو زرلشت جان عزيز پور و آقای پنجشيری گرامی فرستاده ميشود، تسليم نمودند .
سعادت و كامگاری بانو زرلشت جان عزيز پور و آقای پنجشيری گرامی را آرزومندیم !
با حرمت فراوان 
تيم نهاد كودكان نيازمند

Go to top