به سلسله ي كمك رساني براي نيازمندان كه در چوكات برنامه ي ضمانت پذيري نهاد كودكان نيازمند حمايت مي شوند ، روز پنج شنبه تاريخ ۱۴.۰۳.۲۰۱۹، همكار ما محترم داكتر نیازی در دیداری که با خانواده بانو نبيله گرامي داشتند ، كمك مالي را كه هر ماه از جانب بانو عفيفه جان نوری و آقای كامران پارسيان ارسال مي گردد، تسليم نمودند. خانواده بانو نبیله یکی از ١٢ خانواده اي است كه در چوكات برنامه ضمانت پذيری نهاد كودكان نيازمند حمايت مي شوند و ماهانه کمک مالی دریافت مینمایند.
دستان سخاوتمند دوستان مان در امان باد!
 
‏با حرمت فراوان
تيم نهاد كودكان نيازمند
 
به سلسله ي كمك رساني براي نيازمندان كه در چوكات برنامه ي ضمانت پذيري نهاد كودكان نيازمند حمايت مي شوند ، روز سه شنبه تاريخ ۲۵.۰۹.۲۰۱۸، همكار ما محترم انجنير نادر آرين به دیدار خانواده بانو نبيله گرامي رفته وافزون بر احوال جويی از كودكان اين خانواده، كمك مالي را كه هر ماه از جانب بانو عفيفه جان نوری و آقای كامران پارسيان گرامي ارسال مي گردد، تسليم نمودند. خانواده بانو نبیله یکی از ١٢ خانواده اي است كه در چوكات برنامه ضمانت پذيری نهاد كودكان نيازمند حمايت مي شوند و ماهانه کمک مالی دریافت مینمایند.
دستان سخاوتمند دوستان مان در امان باد!
 
ما به هر دست کمک کننده نیاز داریم.
اين گونه مي توانيد با ما در تماس شوييد.
شماره بانکی نهاد
‏KINDER IN NOT e.V
‏Deutsche Bank Leipzig
‏IBAN: DE94860700240154363600 BIC ( SWIFT .
‏CODE) DEUTDEDBLEG
 
‏با حرمت فراوان
تيم نهاد كودكان نيازمند
به ادامه رسانيدن كمك های مالي به خانواده های كه در چوكات برنامه ضمانت پذيری نهاد كودكان نيازمند حمايت مي شوند. روز جمعه تاريخ ۱۳.۰۷.۲۰۱۸، همكار ما محترم انجنير نادر آرين به ديدار خانواده بانو نبيله گرامي نيز رفته وافزون بر احوال جويی از كودكان اين خانواده، كمك مالي را كه هر ماه از جانب بانو عفيفه جان نوری و آقای كامران پارسيان گرامي ارسال مي گردد، تسليم نمودند .
دستان سخاوتمند دوستان مان در امان باد!
با حرمت فراوان
تيم نهاد كودكان نيازمند

به ادامه رسانيدن كمك های مالي ماه وار به خانواده های كه در چوكات برنامه ضمانت پذيری نهاد كودكان نيازمند حمايت مي شوند. روز پنجشنبه تاريخ ۱۶.۰۸.۲۰۱۸، همكار ما محترم انجنير نادر آرين به ديدار خانواده بانو نبيله گرامي رفته وافزون بر احوال جويی از كودكان اين خانواده، كمك مالي را كه هر ماه از جانب بانو عفيفه جان نوری و آقای كامران پارسيان گرامي ارسال مي گردد، تسليم نمودند .
دستان سخاوتمند دوستان مان در امان باد! 
با حرمت فراوان 
تيم نهاد كودكان نيازمند

به ادامه رسانيدن كمك های مالي به خانواده های كه در چوكات برنامه ضمانت پذيری نهاد كودكان نيازمند حمايت مي شوند. روز یکشنبه تاريخ ۰۳.۰۶.۲۰۱۸ ، همكار ما محترم انجنير نادر آرين به ديدار خانواده بانو نبيله گرامي نيز رفته وافزون بر احوال جويی از كودكان اين خانواده، كمك مالي را كه هر ماه از جانب بانو عفيفه جان نوری و آقای كامران پارسيان گرامي ارسال مي گردد، تسليم نمودند .
دستان سخاوتمند دوستان مان در امان باد!
با حرمت فراوان
تيم نهاد كودكان نيازمند
 
Go to top