‏‎به ادامه كمك رساني به خانواده های كه تحت حمايت برنامه ضمانت پذيری نهاد كودكان نيازمند قرار دارند، روز پنجشنبه تاریخ 25.05.2017، همكار ما محترم انجنير نادر آرين در دیداری که از خانواده بانو شکیبا عزيز داشتند کمک مالي فرستاده شده از جانب بانو نينا ناصر و آقای داكتر بلال گرامی را برایشان تسلیم کردند
‏‎
سپاس و درود بر این دو عزیزمان باد!

دیدار از خانوده بانو شکیبا گرامی !
بانو نینا ناصر عزيز و محترم داکتر بلال ناصر حاضر شدند تا با سهم گیری خود در برنامه ضمانت پذیری نهاد کودکان نیازمند خانواده بانوشکیبا گرامي و كودكان يتيمش را ماهانه کمک مالی برسانند .
كمك فرستاده شده ای اين دو عزیز به تاريخ ۲۰.۰۴.۲۰۱۷ توسط همكار ما محترم انجنير نادر آرين برایشان رسانيده شد .
حس بلند انساني شان را ارجگزاريم!
 
Go to top