به ادامه رسانيدن كمك هاي مالي به خانواده هاي كه در چوكات برنامهء ضمانت پذيري نهاد كودكان نيازمند حمايت مي شوند. روز پنجشنبه تاريخ ۰۹.۱۱.۲۰۱۷ همكار ما محترم انجنير نادر آرين همچنان از خانواده ي بانو شكيبا گرامي ديدار نمودند. در اين ملاقات كمك مالي فرستاده شده از طرف بانو نينا جان ناصر و آقاي داكتر بلال گرامي رسانيده شد.
هزاران درود بر انسانيت و سپاس بي پايان بر دوستان سخاوتمند مان .
با مهر ارج بي كران تيم نهاد كودكان نيازمند

 

به ادامه رسانيدن كمك هاي مالي به خانواده هاي كه در چوكات برنامهء ضمانت پذيري نهاد كودكان نيازمند حمايت مي شوند. روز يكشنبه تاريخ ۰۱.۱۰.۲۰۱۷ همكار ما محترم انجنير نادر آرين همچنان از خانواده ي بانو شكيبا گرامي ديدار نمودند. در اين ملاقات كمك مالي فرستاده شده از طرف بانو نينا جان ناصر و آقاي داكتر بلال گرامي رسانيده شد.
هزاران درود بر انسانيت و سپاس بي پايان بر دوستان سخاوتمند مان .
با مهر ارج بي كران تيم نهاد كودكان نيازمند
 
‏‎
‏‎به ادامه كمك رساني به خانواده های كه تحت حمايت برنامه ضمانت پذيری نهاد كودكان نيازمند قرار دارند، روز جمعه تاریخ ۰۴.۰۸.۲۰۱۷ همكار ما محترم انجنير نادر آرين در دیداری که از خانواده بانو شکیبا عزيز داشتند کمک مالي فرستاده شده از جانب بانو نينا ناصر و آقای داكتر بلال ناصر گرامی را برایشان تسلیم کردند
‏‎
بانو ناصر عزيز و آقاي ناصر گرامي را يك گيتي سپاسگزاريم .
سعادت هم گام دوستان باد!
 
رسانیدن کمک ماهانه به خانوده بانو شکیباي ارجمند !
‏‎به ادامه كمك رساني به خانواده های كه تحت حمايت برنامه ضمانت پذيری نهاد كودكان نيازمند قرار دارند، روز سه شنبه تاریخ ۰۵.۰۹.۲۰۱۷، همكار ما محترم انجنير نادر آرين در دیداری که از خانواده بانو شکیبا عزيز داشتند کمک مالي فرستاده شده از جانب بانو نينا ناصر و آقای داكتر بلال گرامی را برایشان تسلیم کردند.
دستان با سخاوت و قلب مهربان دوستان عزيز در امان باد!
 
‏‎به ادامه كمك رساني به خانواده های كه تحت حمايت برنامه ضمانت پذيری نهاد كودكان نيازمند قرار دارند، روز پنجشنبه تاریخ ۲۹.۰۶.۲۰۱۷ همكار ما محترم انجنير نادر آرين در دیداری که از خانواده بانو شکیبا عزيز داشتند کمک مالي فرستاده شده از جانب بانو نينا ناصر و آقای داكتر بلال گرامی را برایشان تسلیم کردند
‏‎
جناب آرين در گزارش شان از بهبود وضع زنده گي اين خانواده در مدت چند ماه كه ايشان شامل برنامه ضمانت پذيري نهاد قرار دارند و ماه وار كمك مالي حاصل مي كنند به خوشي ياد كردند.
سپاس و درود بر كمك كننده هاي گرامي مان باد!
 
Go to top