به ادامهء كمك رساني به خانواده های كه در چوكات برنامه ضمانت پذيری نهاد كودكان نيازمند كمك مي شودند روز دوشنبه تاريخ ۳۰.۰۴.۲۰۱۸، همكار ما محترم انجنير نادر آرين به ملاقات خانواده بانو شکیبا گرامی رفته بودند . در اين ديدار ضمن صحبت و احوال جويي كودكان اين خانواده كمك مالي كه هر ماه از جانب بانو نينا ناصر عزيز و داكتر بلال ناصر گرامي فرستاده مي شود را تسليم نمودند.
نام دوستان مهربان مان ستوده باد!
با ارج بي كران 
تيم نهاد كودكان نيازمند

دوستان گرامي !
روز پنج شنبه تاريخ ۱۵.۰۳.۲۰۱۸ همكار ما محترم انجنير نادر آرين مانند هر ماه به دیدار خانواده های كه در چوكات برنامه ضمانت پذيری نهاد كودكان نيازمند حمايت مي شوند، رفته و كمك های ماهواری را که برای این خانواده ها از طرف ضمانت پذيران گرامي فرستاده میشود، رسانيدند.
از جمله اين خانواده ها يكي هم خانواده بانو شكيبا گرامي مي باشد. محترم نادر آرين افزون بر احوالجويي از خانواده بانوشكيبا گرامي ، كمك مالي را كه هر ماه از طرف بانو نينا ناصر عزيز و داكتر بلال ناصر گرامي براي شان فرستاده مي شود، تسليم نمودند .
درود ها بر دوستان خيرخواه مان باد.
با ارج فروان
تيم نهادكودكان نيازمند
به تعقيب رسانيدن كمك ها براي خانواده هاي كه در چوكات برنامهء ضمانت پذيري نهاد كودكان نيازمند حمايت مي شوند روز پنجشنبه تاريخ ۱۱.۰۱.۲۰۱۸ همكار ما محترم انجنير نادر آرین در دیداری که بانو شكيبايي گرامي داشت كمك ماهوار را كه هر ماه از طرف بانو نينا جان ناصر و آقای داكتر بلال گرامي فرستاده مي شود، تسليم نمودند.
سعادت و كامگاری این عزيزان را آروز ميكنيم !
با مهر و حرمت
تيم نهاد كودكان نيازمند
 
دوستان گرامي !
روز سه شنبه تاريخ ۱۳.۰۲.۲۰۱۸ همكار ما محترم انجنير نادر آرين با خانواده هاي كه در چوكات برنامه ضمانت پذيري نهاد كودكان نيازمند حمايت مي شوند، ديدار هاي داشتند و كمك هاي ماه وار شان را رسانيدند.
از جمله اين خانواده ها يكي هم خانواده بانو شكيبا گرامي مي باشد كه امروز طي ملاقات و احوالجويي كمك مالي را كه هر ماه از طرف بانو نينا ناصر عزيز و داكتر بلال ناصر گرامي براي شان فرستاده مي شود، تسليم شدند .
درود ها بر دوستان خيرخواه ما و اين فرهنگ انساني كه در پيش گرفته اند.
با ارج فروان
تيم نهادكودكان نيازمند
 
به ادامهء رسانيدن كمك های مالي به نيازمندان كه تحت پوشش برنامهء ضمانت پذيری نهاد كودكان نيازمند قرار دارند، روز پنجشنبه تاريخ ۰۷.۱۲.۲۰۱۷ همكار ما محترم انجنير نادر آرين خانواده ی بانو شکیبا گرامي را نيز ملاقات نموده و كمك ماهانهء را كه از طرف بانو نينا جان ناصر و آقای داكتر بلال گرامي فرستاده مي شود، تسليم نمودند.
حس بلند انساندوستانهء دوستان سخاوتمند مان را ميستاييم .
با مهر و ارج بي كران
تيم نهاد كودكان نيازمند .
 
Go to top