بِه سلسله ی رسانيدن كمك هاي مالي روز دوشنبه تاريخ 25 جنوري كمك هاي فرستاده شده ی محترم مسعود پنجشيري و خانواده ی گرامي شان، براي خانواده ی شكيبای عزيز رسانيده شد.
ارج گزار فاميل گرامی پنجشبری هستيم .
با حرمت بسيار
تيم نهاد كودكان نيازمند
 
Go to top