به ادامه رسانیدن کمک های وار به خانواده های که در پروژه ضمانت پذیری نهاد کودکان نیازمند حمایت میشوند روز دوشنبه تاریخ ۲۴.۰۸.۲۰۲۰ همکار گرامی ما آقای بهرام هیمه به دیدار خانواده بانو شکیبای گرامی رفت و کمک های ماهواری را که هر ماه برایشان فرستاده میشود را تسلیم شان کردند.
خانواده ي بانو شكيباي گرامي از مدت تقريبن سه سال از بدین سو از طرف بانو زرلشت عزيز پور گرامی و آقاي مسعود پنجشيري ارجمند، حمايت مي شوند.
هزاران درود بر دستان خيرخواه دوستان مان باد.
درود و سپاس بر دوستان گرامي مان باد!
با ارج بسيار
تيم نهاد كودكان نيازمند
 
Go to top