چاپ
همكار ما آقاي بهرام هيمه گرامي خانواده هاي را كه در چهار چوب برنامه ي ضمانت پذيري نهاد كودكان نيازمند حمايت مي شوند، ملاقات نمودند.خانواده هاي كه در چارچوب اين برنامه حمايت مي شوند، خانواده هاي هستند كه در اشد نيازمندي قرار دارند، براي تمام اين خانواده ها كمك مساوي ( ماهانه صد دالر امريكايي ) صورت مي گيرد.
يكي از اين خانواده ها، خانواده ي بانو شكيباي گرامي است كه از مدت تقريبن سه سال از طرف بانو زلشت جان عزيز پور و آقاي مسعود پنجشيري ارجمند، حمايت مي شوند.
هزاران درود بر دستان خيرخواه دوستان مان باد.
با ارج بسيار
تيم نهاد كودكان نيازمند