به ادامهء كمك رساني به خانواده های كه در چوكات برنامه ضمانت پذيری نهاد كودكان نيازمند كمك مي شودند روز پنجشنبه تاريخ ۱۴.۰۳.۲۰۱۹، همكار ما به ملاقات خانواده بانو شکیبا گرامی رفته بودند . در اين ديدار ضمن صحبت و احوال جويي كودكان اين خانواده كمك مالي را كه هر ماه از جانب بانو زرلشت جان عزيز پور و آقای پنجشيری گرامی فرستاده مي شود، تسليم نمودند.
نام دوستان مهربان مان ستوده باد!
با ارج بي كران
تيم نهاد كودكان نيازمند
....
یادداشت : ضمانت پذیری خانواده بانو شکیبا را خانم نینا ناصر و آقای بلال ناصر بر عهده داشتند و بنابر در خواست آقای مصطفی پنجشیری خانواده ضمانت پذیر خود را عوض کردند. از این پس خانواده بانو شکیبا توسط خانم زلشت و آقای پنجشیری حمایه میشوند.
Go to top