به ادامه رسانیدن کمک های وار به خانواده های که در پروژه ضمانت پذیری نهاد کودکان نیازمند حمایت میشوند روز دوشنبه تاریخ ۲۴.۰۸.۲۰۲۰ همکار گرامی ما آقای بهرام هیمه به دیدار خانواده بانو شکیبای گرامی رفت و کمک های ماهواری را که هر ماه برایشان فرستاده میشود را تسلیم شان کردند.
خانواده ي بانو شكيباي گرامي از مدت تقريبن سه سال از بدین سو از طرف بانو زرلشت عزيز پور گرامی و آقاي مسعود پنجشيري ارجمند، حمايت مي شوند.
هزاران درود بر دستان خيرخواه دوستان مان باد.
درود و سپاس بر دوستان گرامي مان باد!
با ارج بسيار
تيم نهاد كودكان نيازمند
 
همكار ما آقاي بهرام هيمه گرامي خانواده هاي را كه در چهار چوب برنامه ي ضمانت پذيري نهاد كودكان نيازمند حمايت مي شوند، ملاقات نمودند.خانواده هاي كه در چارچوب اين برنامه حمايت مي شوند، خانواده هاي هستند كه در اشد نيازمندي قرار دارند، براي تمام اين خانواده ها كمك مساوي ( ماهانه صد دالر امريكايي ) صورت مي گيرد.
يكي از اين خانواده ها، خانواده ي بانو شكيباي گرامي است كه از مدت تقريبن سه سال از طرف بانو زلشت جان عزيز پور و آقاي مسعود پنجشيري ارجمند، حمايت مي شوند.
هزاران درود بر دستان خيرخواه دوستان مان باد.
با ارج بسيار
تيم نهاد كودكان نيازمند

ديروز همكار ما آقاي بهرام هيمه گرامي خانواده هاي را كه در چهار چوب برنامه ي ضمانت پذيري نهاد كودكان نيازمند حمايت مي شوند، ملاقات نمودند.خانواده هاي كه در چارچوب اين برنامه حمايت مي شوند، خانواده هاي هستند كه در اشد نيازمندي قرار دارند، براي تمام اين خانواده ها كمك مساوي ( ماهانه صد دالر امريكايي ) صورت مي گيرد.
يكي از اين خانواده ها، خانواده ي بانو شكيباي گرامي است كه از مدت تقريبن سه سال از طرف بانو زلشت جان عزيز پور و آقاي مسعود پنجشيري ارجمند، حمايت مي شوند.
هزاران درود بر دستان خيرخواه دوستان مان باد.
با ارج بسيار
تيم نهاد كودكان نيازمند

 
به ادامهء كمك رساني به خانواده های كه در چوكات برنامه ضمانت پذيری نهاد كودكان نيازمند كمك مي شودند روز جمعه تاريخ ۲۶.۰۴.۲۰۱۹، همكار ما به ملاقات خانواده بانو شکیبا گرامی رفته بودند . در اين ديدار ضمن صحبت و احوال جويي كودكان اين خانواده كمك مالي را كه هر ماه از جانب بانو زرلشت جان عزيز پور و آقای پنجشيری گرامی فرستاده مي شود، تسليم نمودند.
نام دوستان مهربان مان ستوده باد!
با ارج بي كران
تيم نهاد كودكان نيازمند
 
Go to top