كمك هاي هاي مالي ماه وار آقاي مسعود پنجشبري و خانواده گرامي شان، براي خانواده بانو شكيباي گرامي تسليم داده شد.
خانواده پنجشيري گرامي همواره در مقابل هموطنان نيازمند خويش حس همدردي داشته گره گشاي مشكلات شان بوده اند. سعادت مدام قرين شان باد.
با ارج بسيار
تيم نهاد كودكان نيازمند
بِه سلسله ی رسانيدن كمك هاي مالي روز دوشنبه تاريخ 25 جنوري كمك هاي فرستاده شده ی محترم مسعود پنجشيري و خانواده ی گرامي شان، براي خانواده ی شكيبای عزيز رسانيده شد.
ارج گزار فاميل گرامی پنجشبری هستيم .
با حرمت بسيار
تيم نهاد كودكان نيازمند
 
همكار ما آقاي بهرام هيمه گرامي خانواده هاي را كه در چهار چوب برنامه ي ضمانت پذيري نهاد كودكان نيازمند حمايت مي شوند، ملاقات نمودند.خانواده هاي كه در چارچوب اين برنامه حمايت مي شوند، خانواده هاي هستند كه در اشد نيازمندي قرار دارند، براي تمام اين خانواده ها كمك مساوي ( ماهانه صد دالر امريكايي ) صورت مي گيرد.
يكي از اين خانواده ها، خانواده ي بانو شكيباي گرامي است كه از مدت تقريبن سه سال از طرف بانو زلشت جان عزيز پور و آقاي مسعود پنجشيري ارجمند، حمايت مي شوند.
هزاران درود بر دستان خيرخواه دوستان مان باد.
با ارج بسيار
تيم نهاد كودكان نيازمند
به ادامه رسانیدن کمک های وار به خانواده های که در پروژه ضمانت پذیری نهاد کودکان نیازمند حمایت میشوند روز دوشنبه تاریخ ۲۴.۰۸.۲۰۲۰ همکار گرامی ما آقای بهرام هیمه به دیدار خانواده بانو شکیبای گرامی رفت و کمک های ماهواری را که هر ماه برایشان فرستاده میشود را تسلیم شان کردند.
خانواده ي بانو شكيباي گرامي از مدت تقريبن سه سال از بدین سو از طرف بانو زرلشت عزيز پور گرامی و آقاي مسعود پنجشيري ارجمند، حمايت مي شوند.
هزاران درود بر دستان خيرخواه دوستان مان باد.
درود و سپاس بر دوستان گرامي مان باد!
با ارج بسيار
تيم نهاد كودكان نيازمند
 

ديروز همكار ما آقاي بهرام هيمه گرامي خانواده هاي را كه در چهار چوب برنامه ي ضمانت پذيري نهاد كودكان نيازمند حمايت مي شوند، ملاقات نمودند.خانواده هاي كه در چارچوب اين برنامه حمايت مي شوند، خانواده هاي هستند كه در اشد نيازمندي قرار دارند، براي تمام اين خانواده ها كمك مساوي ( ماهانه صد دالر امريكايي ) صورت مي گيرد.
يكي از اين خانواده ها، خانواده ي بانو شكيباي گرامي است كه از مدت تقريبن سه سال از طرف بانو زلشت جان عزيز پور و آقاي مسعود پنجشيري ارجمند، حمايت مي شوند.
هزاران درود بر دستان خيرخواه دوستان مان باد.
با ارج بسيار
تيم نهاد كودكان نيازمند

Go to top