به ادامه ي كمك رساني به خانواده های كه در چوكات برنامه ضمانت پذيری نهاد كودكان نيازمند حمايه مي شودند روز سه شنبه تاريخ ۲۹.۰۴.۲۰۱۹ ، همكار ما محترم داكتر نثار احمد نيازي به ملاقات خانواده احمد نثار گرامی نيز رفته بودند . در اين ديدار ضمن احوال جويي كمك مالي را كه هر ماه از جانب بانو هانیه عزيز فرستاده مي شود، اهدا نمودند.
درود و مهر فراوان نثار بانو هانیه گرامي باد.
با ارج بسيار
تيم نهاد كودكان نيازمند
 
به ادامه ي كمك رساني به خانواده های كه در چوكات برنامه ضمانت پذيری نهاد كودكان نيازمند حمايه مي شودند روز سه شنبه تاريخ ۲۹.۰۱.۲۰۱۹ ، همكار ما محترم داكتر نثار احمد نيازي به ملاقات خانواده احمد نثار گرامی نيز رفته بودند . در اين ديدار ضمن احوال جويي كمك مالي را كه هر ماه از جانب بانو هانیه عزيز فرستاده مي شود، اهدا نمودند.
درود و مهر فراوان نثار بانو هانیه گرامي باد.
با ارج بسيار
تيم نهاد كودكان نيازمند

به سلسله كمك رساني به خانواده های كه در چوكات برنامه ضمانت پذيری نهاد كودكان نيازمند كمك مي شودند روز پنجشنبه تاريخ ۱۶.۰۸.۲۰۱۸، همكار ما محترم انجنير نادر آرين به ملاقات خانواده احمد نثار گرامی نيز رفته بودند . در اين ديدار ضمن احوال جويي كمك مالي را كه از جانب بانو هانیه عزيز فرستاده مي شود، اهدا نمودند.
درود و مهر فراوان نثار بانو هانیه گرامي باد.
با ارج بسيار 
تيم نهاد كودكان نيازمند

به سلسله كمك رساني به خانواده های كه در چوكات برنامه ضمانت پذيری نهاد كودكان نيازمند كمك مي شودند روز یکشنبه تاريخ ۲۳.۰۹.۲۰۱۸، همكار ما محترم انجنير نادر آرين به ملاقات خانواده احمد نثار گرامی نيز رفته بودند . در اين ديدار ضمن احوال جويي كمك مالي را كه از جانب بانو هانیه عزيز فرستاده مي شود، اهدا نمودند.
درود و مهر فراوان نثار بانو هانیه گرامي باد.
با ارج بسيار
تيم نهاد كودكان نيازمند
به سلسله كمك رساني به خانواده های كه در چوكات برنامه ضمانت پذيری نهاد كودكان نيازمند كمك مي شودند روز جمعه تاريخ ۱۳.۰۷.۲۰۱۸، همكار ما محترم انجنير نادر آرين به ملاقات خانواده احمد نثار گرامی نيز رفته بودند . در اين ديدار ضمن احوال جويي كمك مالي را كه از جانب بانو هانیه عزيز فرستاده مي شود، اهدا نمودند.
درود و مهر فراوان نثار بانو هانیه گرامي باد.
با ارج بسيار
تيم نهاد كودكان نيازمند
Go to top