چاپ
لباس هاي دوخته شده توسط تيم برنامه ي خودكفايي نهاد كودكان نيازمند، براي پنجاه تن از دختران پرورشگاه شمسيه روز يكشنبه تاريخ ٢٧.١٢.٢٠٢٠ هديه داده شد.
كودكان عزيز با شادماني بسيار از هديه شان استقبال نمودند.
با مهر و ارج بسيار
تيم نهاد كودكان نيازمند