برنامه ي خودكفايي نهاد كودكان نيازمند❤️
كارگاه خياطي برنامه ي خودكفايي نهاد كودكان نيازمند، پس از وقفه ي چند هفته قبل دوباره به فعاليت خويش آغاز كرد .
مادران نازنين در كارگاه به آموزش خياطي مي پردازند، تا پس از ختم دوره ي آموزشي بتوانندخودكفا گردند.
اين گونه مادران را حمايت مي نماييم تا كودكان دست فروش و كارگر را از روي خيابانها به صنف هاي مكتب رسانيده بتوانيم .
اين زمان شاگردان اين دوره، مصروف تهيه ي 50 جوره لباس براي كودكان يتيم مربوط پرورشگاه شمسيّه در شهر كابل مي باشند. كار به شور و شوق عالي جريان دارد و قرار است تا ختم ماه جاري لباس ها تهيه گرديده و براي كودكان اين پرورشگاه هديه داده شود
براي كارگران گرامي و عزيز مان مان موفقيت بيشتر و بيشتر آرزو ميكنيم .
با مهر و ارج بسيار
تيم نهاد كودكان نيازمند
 
 
Go to top