برنامه ي خودكفايي نهاد كودكان نيازمند از طرف اين دوستان ما حمايت مي شود.

ما قدر دان و سپاسگزار دستان خيرخواه دوستان خويش هستيم .
با ارج بسيار
تيم نهاد كودكان نيازمند

Go to top